"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Цени на водоснабдителни услуги от 01.01.2018г.

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-21 от 14.08.2012г. и Решение на ДКЕВР № Ц-34/15.12.2017г. считано от 01.01.2018г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:  

 

Услуга 1 куб.м.

Цена без ДДС/лв

Цена с ДДС/лв

1.Доставяне на питейна вода

 

 

1.1 битови и приравнени към тях

1.740

2.088

1.2 промишлени и други стопански

1.740

2.088

2.Отвеждане на отпадъчни води:

 

 

2.1 битови и приравнени към тях

0.320

0.384

2.2 промишлени и други стопански

0.320

0.384

3. Пречистване на отпадъчни води:

 

 

3.1 битови и приравнени към тях

0.418

0.502

3.2 промишлени и други стопански

 

 

-степен на замърсяване 1

0.597

0.716

-степен на замърсяване 2

0.710

0.852

-степен на замърсяване 3

0.856

1.027

4. Доставяне на питейна вода на

друг ВиК оператор("ВиК" ЕАД гр.Бургас)

 0.822

0.986

  

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard