"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Цени на водоснабдителни услуги от 01.01.2023г.

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-4 от 11.03.2020г. и Решение на ДКЕВР № Ц-32/30.12.2022г. считано от 01.01.2023г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:  

 

Услуга 1 куб.м.                                                                              Цена без ДДС/лв.                      Цена с ДДС/лв.

  I. Доставяне на питейна вода:

   - битови и приравнени към тях                                                            2.687                                        3.224

   - промишлени и други стопански                                                         2.687                                        3.224

II. Отвеждане на отпадъчни води:

   -  битови и приравнени към тях                                                           0.662                                        0.794

   - промишлени и други стопански                                                         0.662                                        0.794

III. Пречистване на отпадъчни води:

   - битови и приравнени към тях                                                            0.822                                         0.986

   - промишлени и други стопански 

                 •  степен на замърсяване 1                                                   1.080                                        1.296

                 •  степен на замърсяване 2                                                    1.431                                       1.717 

                 •  степен на замърсяване 3                                                    1.737                                        2.084 

IV. Доставяне на вода с непитейни качества                                    0.666                                        0.799

 V. Доставяне на питейна вода на друг

     В и К оператор ("В и К" ЕАД гр.Бургас)                                        0.952                                        1.142

 

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

 

  

Европроект Плащане с Visa, MasterCard