"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Цени на водоснабдителни услуги от 01.07.2022г.

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-4 от 11.03.2020г. и Решение  № БП-Ц-13/29.06.2022г.  на Комисията за енергийно и водно регулиране считано от 01.07.2022г. да се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:

 

Услуга 1 куб.м.                                                                              Цена без ДДС/лв.                      Цена с ДДС/лв.

  I. Доставяне на питейна вода:

   - битови и приравнени към тях                                                            2.452                                        2.942

   - промишлени и други стопански                                                         2.452                                        2.942

II. Отвеждане на отпадъчни води:

   -  битови и приравнени към тях                                                           0.586                                        0.703

   - промишлени и други стопански                                                         0.586                                        0.703

III. Пречистване на отпадъчни води:

   - битови и приравнени към тях                                                            0.752                                         0.902

   - промишлени и други стопански 

                 •  степен на замърсяване 1                                                    0.987                                        1.184

                 •  степен на замърсяване 2                                                    1.309                                        1.571 

                 •  степен на замърсяване 3                                                    1.588                                        1.906 

IV. Доставяне на вода с непитейни качества                                    0.584                                        0.701

 V. Доставяне на питейна вода на друг

     В и К оператор ("В и К" ЕАД гр.Бургас)                                        0.864                                        1.037

 

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard