"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Документи

Необходими документи за най-често използвани услуги за физически и юридически лица:

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА(при временно захранване)-оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал, пречистване

-разрешително за временно отклонение

-платена такса за откриване на партида

-разрешение за строеж

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА(при постоянно захранване)-оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване

-разрешително за временно отклонение

-фактура за извършена услуга

-протокол от техн.лице, извършило водопроводното отклонение

-платена такса за откриване на партида

разрешение за строеж

ОТДЕЛЯНЕ НА ПАРТИДА ПРИ ОБЩ ВОДОМЕР-оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване

-документ за собственост

-нотариално заверена декларация от собственика на водопроводното отклонение

-платена такса за откриване на партида

-компютърна разпечатка от "ВиК", че абоната няма дължими суми

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА В НОВИ КООПЕРАЦИИ-оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване

-списък по образец(от "ВиК")

-компютърна разпечатка от "ВиК", че абоната няма дължими суми по главен водомер

-платена такса за откриване на партида

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРТИДА

-копие от документа за собственост(нотариален акт илидоговор, настанителна заповед)

-удостоверение за наследници

-компютърна разпечатка от "ВиК", че абоната няма дължими суми

-платена такса за промяна

ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕР

-платена такса за проверка на водомер

-разпечатка за облог и плащания на абоната(от "ВиК")

компютърна разпечатка от "ВиК", че абоната няма дължими суми

Необходими са копия от съответните документи.

Информационният лист е задължителен документ за всички видове услуги.

Документите важат за всички стандартни случаи. 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

Документи
Образец 1 - Декларация-съгласие между собственик и ползвател на имот за солидарна отговорност
Образец 2 - Споразумение при съсобственост за титуляр на партида
Образец 3 - Списък за откриване на индивидуални партиди към общ водомер
Образец 4 - Заявление за служебна бележка за освобождаване на имот от такса битови отпадъци
Образец 5 - Информационен лист
Образец 6 - Декларация
Образец 7 - Заявление за изграждане на водоснабдителни и канализационни съоражения
Европроект Плащане с Visa, MasterCard