"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Цени на водоснабдителни услуги от 01.01.2021г.

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-4 от 11.03.2020г. и Решение на КЕВР № Ц-46/30.12.2020г. считано от 01.01.2021г. да се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:  

 

 Услуга  1 куб. м.   Цена без ДДС/лв    Цена с ДДС/лв   

1.Доставяне на питейна вода:

   

1.1 битови и приравнени към тях  

               1.845              2.214

1.2 промишлени и други стопански  

                1.845               2.214

2.Отвеждане на отпадъчни води:

   
2.1 битови и приравнени към тях                        0.401              0.481
2.2 промишлени и други стопански                        0.401               0.481

3.Пречистване на отпадъчни води: 

   
3.1 битови и приравнени към тях                        0.463               0.556
3.2 промишлени и други стопански     
  - степен на замърсяване 1                       0.662               0.794
  - степен на замърсяване 2                       0.787               0.944
  - степен на замърсяване 3                       0.949               1.139

4.Доставяне на питейна вода на

друг В и К оператор("ВиК"ЕАД гр.Бургас)


                      0.882               1.058

 

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard