"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Подмяна или проверка на индивидуален водомер

 

                                                                 

Индивидуален е водомерът, монтиран в обект в сграда-етажна собственост, или след съществуващ общ водомер в поземлен имот с повече от един потребител.
Съгласно правната норма на чл.11, ал.4 и ал.5 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, в сградите – етажна собственост, както и във водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки потребител поставя индивидуален водомер. Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. На основание на чл.34а от същата наредба, индивидуалните водомери като средства за измерване подлежат на подмяна, или на задължителна периодична проверка на всеки 10 години, за сметка на потребителите.
Метрологичната проверка се удостоверява със знак, поставен по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак, или при наличие на знак с изтекъл срок, инкасаторите на „ВиК-Варна“ ООД връчват УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО, съдържащо предписание, за извършване на последваща проверка или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията на чл.5, т.9 от Общите условия на ВиК оператора.
Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка
на потребителите.
След като потребителят е УВЕДОМЕН за необходимостта от извършване на последваща метрологична проверка или за подмяната на индивидуалния му водомер пред него има три възможности:
І. Да избере комплексната услуга, предоставяна от ВиК оператора, за извършване на периодична проверка на индивидуалния водомер.
Потребителят заплаща на централна каса услугата “отиване, връщане и демонтаж на индивидуалния водомер“ в размер на 14.70лв. Водопроводчик на Дружеството посещава потребителя, демонтира водомера, изготвя констативен протокол и монтира заместител.
Демонтираният водомер се връчва на потребителя, който е длъжен да го провери за своя сметка в оправомощена лаборатория, която (в случай, че водомерът е изправен) поставя нов знак за последваща метрологична проверка.
Потребителят заплаща на каса услугата „отиване, връщане, монтаж и пломбиране на индивидуален водомер“ в размер на 18.30лв. Водопроводчик на Дружеството посещава потребителя и монтира проверения водомер, за което изготвя констативен двустранен протокол, и пломбира гайката на холендера му.
Или
ІІ. Да избере сам да закупи и монтира нов индивидуален водомер:
Потребителят заявява ден и час за посещение от водопроводчик при Отдел „Водомерно Стопанство“ на Дружеството. Служителят посещава потребителя, демонтира пломбата на входящия холендър и изготвя двустранен констативен протокол. Потребителят заплаща услугата, вписана в двустранния констативен протокол: „снемане на отчет на водомер“ в размер на 10.00лв., начислена по партидата му.
Потребителят подменя за своя сметка водомера с нов, сертифициран от ЕС, като при това може да бъде с модул за дистанционно отчитане. Заявява в Отдел „Водомерно стопанство“ ден и час за пломбиране на новопоставения водомер. Водопроводчик на Дружеството посещава потребителя, проверява за правилния монтаж на водомера, за наличие на течове по водомерния възел, изготвя двустранен констативен протокол и пломбира гайката на холендера водомера.
Потребителят заплаща услугата, вписана в двустранния констативен протокол: „отиване, връщане и пломбиране“ в размер на 11.00лв., начислена по партидата му.

Или

ІІІ. Да избере да ползва услуга, предоставена от оторизирани от Дружеството изпълнители, за монтаж на нов водомер:
Потребителят се свързва с оправомощени от „ВиК-Варна“ ООД изпълнители и техен служител посещава потребителя за подмяна на водомера с нов, сертифициран от ЕС. Новият водомер може да бъде с модул за дистанционен отчет, за който Дружеството разполага със софтуер за приемане на данни. Служителят на оторизираната фирма изготвя констативен двустранен протокол за монтажа, издава счетоводен документ за предоставената услуга, предоставя гаранция на водомера и пломбира гайката на холендера му.

Контакти на оправомощените изпълнители от „ВиК – Варна“ ООД:
 „Хидроинстал“ ООД-ул. „Прилеп" № 26, тел. 052/331752; 052/330048; 0894/688460

 „Юроком – 2000“ ООД- ул. „Подвис" № 9Б, тел. 0897/007001.

 „ВиК Експерт“ ООД- ул. „Селиолу"№ 48, тел. 0877/230303.

Контакт с отдел „Водомерно стопанство“ на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД - 052/740015; 052/ 974223.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard