"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
към “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД
с адрес: 9000 гр. Варна, ул. “Прилеп” №33
Ръководител на лабораторен изпитвателен комплекс – инж.Ирена Петрова
Тел. 052/74 56 05
Лабораторията е акредитирана съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 , като лаборатория за изпитване – сертификат N 103 ЛИ от 08.12.2022 г., валиден до 30.08.2025 г., заповед за преакредитация № А694/ 08.12.2022 г. на ИА” Българска служба за акредитация”-
Обхват на акредитация: Да извършва изпитване на води – повърхностни, подземни, за питейно-битови цели, отпадъчни и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. Да извършва вземане на проби води и утайки от ПСОВ.
ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК) разполага със съвременна апаратура за изпитване на води и утайки за целите на мониторинга съгласно изискванията на наредбите към Закона за водите и Наредбата за оползотворяване на утайки от ПСОВ в земеделието.
ЛИК се състои от три отдела:
Отдел “Вземане на проби и стандартизация“- извършва вземане на проби от повърхностни, подземни води, вода за питейно битови цели, отпадъчна вода и утайки от ПСОВ, съгласно БДС ISO 5667 части-4,5,10,11 и 13 и БДС EN ISO 19458
Отдел „Питейни води“- извършва мониторинг на водата за питейно-битови цели от централно водоснабдяване на гр. Варна и селищата от Варненска област- 157 на брой, както и на водоизточниците, експлоатирани от „В и К-Варна“ ООД- над 230 водоизточника.
Контролът на качеството на водата доставяна от „В и К-Варна“ до потребителите се извършва по съгласувана от РЗИ-Варна годишна мониторингова програма, съгласно изискванията на Наредба №9/2001, последно изм.2018 г. „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“, която е в съответствие с Европейската Директива 98/93/ЕС на Съвета на ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Средно годишно се изследват над 1500 бр. проби по физикохимични и микробиологични показатели.
ЛИК извършва лабораторен контрол на качеството на водата след приключването на аварии и ремонти на водоснабдителната система по микробиологични и физикохимични показатели.
Данни за качеството на водата в големите водоснабдителни зони са посочени в приложение 1
В съответствие с изменението на Наредба 9 от 2018 г. е извършена оценка на риска на всички водоснабдителни зони.
Ежегодно се извършва мониторинг на всички водоизточници, съгласно издадените разрешителни от МОСВ.
Отдел „Отпадъчни води и утайки“- извършва:
- ежемесечен мониторинг съгласно индивидуалните разрешителни за заустване на 9 бр. Пречиствателни станции за отпадъчни води, експлоатирани от „В и К-Варна“ ООД;
- периодичен контрол на производствени отпадъчни води, зауствани в градска канализация и в селищни пречиствателни станции, съгласно Наредба № 7/2000 г по показатели на базата на сключен договор между предприятията и „В и К-Варна“ ООД;
- Ежегоден мониторинг на утайки от ПСОВ предназначени за оползотворяване в земеделието.

В ЛИК се извършват услуги по изпитване и вземане на проби за външни клиенти по методи от обхвата на акредитация, чрез възлагане с писма, договори или на място попълнена заявка- ФК 701-2
ЛИК има разработена система за управление съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025, като декларира своите цели в Декларация за политика по качеството
- Ръководството на ЛИК декларира, че то и персоналът му не са подложени на вътрешен и външен комерсиален, финансов или друг натиск, който би повлиял на качеството на изпитвателните работи.
- ЛИК изпълнява договорените изпитвателни работи при строго съблюдаване на конфиденциалност, безпристрастност и независимост ;
- Поема отговорност пред клиентите си за виновно причинени щети и грешки.
За подобряване качеството на услугите ЛИК събира информация за удовлетворенността на клиентите чрез анкетни карти - ФК 806-2.
Съгласно утвърдената система за управление, ЛИК има процедура за разглеждане на жалби. В приемната на ЛИК могат да се регистрират с ФК 709-1 „Карта за жалба“.

Водоснабдяването на град Варна и по-големите селища – общински центрове става по следния начин:

община Основно водоснабдяване
Варна

 От язовир “Камчия” - по деривация “Китка – Варна”, чрез помпена станция (ПС)“Владиславово”

От водоснабдителна система “Девненски извори”, чрез ПС ”Одесос” (и за част от курортните комплекси)

За част от Варна и курортните комплекси - от водоснабдителна система “Батова”, чрез ПС”Батова”

Аксаково 

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”), чрез ПС”Владиславово”

От водоснабдителна система "Кокиче"

От водоснабдителна система "Харамийски водопровод" 

 Девня

От водоснабдителна система “Девненски извори”, чрез ПС”Ада”-1 и 2, и ПС”Одесос”

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”)

 Провадия

От Златинска водоснабдителна система, чрез ПС”Златина”

От ПС”Провадия”

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”)

 Белослав

От водоснабдителна система “Девненски извори” 

 Суворово

От ПС “Суворово”

 Ветрино

От Златинска водоснабдителна система, чрез ПС”Златина”

 Вълчи дол

От ПС “Вълчи дол”- 1 и 2

 Дългопол

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”)

 Долни Чифлик

От язовир “Камчия”- по деривация “Камчийски пясъци”

 Бяла

От язовир “Камчия”- по деривация “Камчийски пясъци”, чрез ПС “Марин тепе”

 Аврен

От ПС”Аврен”

От деривация “Камчийски пясъци”

От ПС “Червен мост”В таблица 1 - част 1 и част 2 са представени стойности на някои основни показатели за качеството на водата. Селищата (отговарящи на експлоатационно-технически райони във ВиК – Варна) са представени според основното си водоснабдяване. Резултатите са актуални за текущата година, а понякога са показани в граници на вариране. Знакът “ < … “ за някои от показателите означава , че не се доказва наличие на параметъра до границата на количествено определяне на аналитичния метод. Някои от резултатите се повтарят, доколкото водоснабдяването на някои селища е с еднакъв произход.

Документи
Цени на услуги ЛИК
Таблица 1
Таблица 2
Карта за жалба
Процедура по разглеждане на жалби
Декларация за политиката и целите по качеството
Декларация на р-л ЛИК
Анкетна карта
Заповедта за акредитация
Заявка за възлагане на услуги
Сертификат за акредитация
Списък услуги на ЛИК
Европроект Плащане с Visa, MasterCard