"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Мобилни приложения за известяване Отдели време за важните неща! Плати сметката си онлайн! Плати сметката си онлайн!
‹ Съобщения за аварии  
Мобилни приложения за известяване

провери своята сметка и график

Физически/Юридически лица

за Физически лица:
Известия и платени фактури по e-mail
Виж всички

Начини и места за плащане

в брой на каси

по банков път

чрез електронните системи за разплащане: e-pay и transcard

Виж всички
карта Район Провадия Район Девня Район Варна Район Долни чифлик

Актуално

04.07.2022г.

"В и K - Варна“ ООД предприема мащабни инвестиции във водоснабдителните и канализационни системи за новия регулаторен период 2022-2026г.

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна ще направи инвестиции на стойност 66,8 млн. лв. до 2026 г. за подобряване на качеството на предлаганите ВиК услуги, като 57,3 млн. лв. от тях ще са в публични ВиК системи и съоръжения. КЕВР разгледа и одобри предложения от Дружеството бизнес план за новия регулаторен период 2022 – 2026 г. Предвидените инвестиции за 2022 г. са в размер на 20,3 млн. лв., за 2023 г. – 12,5 млн. лв., за 2024 г. – 11,8 млн. лв., за 2025 г. – 10,3 млн. лв., за 2026 г. – 11,7 млн. лв. Планираните от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна инвестиции са 3 пъти по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Варна в размер на 21 млн. лв. До 2026 г. ще се реализират мащабни инвестиции по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“, включващи реконструкция на основни довеждащи водопроводи, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Това ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода и ще подобри ВиК услугите, като цяло. Сред основните приоритети в бизнес плана на Дружеството за новия регулаторен период 2022 - 2026 г. е запазване и надграждане на  постигнатите добри показатели за  качество на питейните и отпадъчни води , отговарящи на нормативните и регулаторни изисквания. До 2026 г. ВиК операторът ще подмени 89 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. Предварителните разчети сочат, че с предприетите мерки нивото на загубите на питейна вода в края на новия регулаторен период ще бъде намалено с 9%. ВиК операторът е предвидил и инвестиции за управление на налягането, за зониране на водопроводната мрежа, подобряване на СКАДА системите и инсталиране приходни водомери с дистанционно отчитане. Това ще доведе до подобряване при управлението и отчитането на  водопотреблението в област Варна. За намаляване разходите на ел. енергия ,  „ВиК-Варна“ ООД, е инвестирало в съвременни  технологии за собствено производство на ел. енергия чрез когенерация  на биогаз в  Пречиствателна станция – Варна. С това се постига  намаление на разходите за ел. енергия за пречистването на отпадъчните води  с 14%. В бизнес плана e заложено  въведената в експлоатация и реконструирана пречиствателна станция за отпадъчни води „Златни пясъци“ да постигне екологичните стандарти и изисквания за развитието на морския туризъм и за регионалната икономика. Една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г разходи за основни материали, енергоносители и външни услуги, като само за доставка на ел. енергия разходите са увеличени над 6 пъти спрямо базовата 2020 г.       Утвърденият бизнес план на дружеството предвижда цени на ВиК услугите за 2022 г. както следва:       Услуга за 1 куб. м.                                                                 Цена без ДДС/лв.                      Цена с ДДС/лв.     I. Доставяне на питейна вода:    - битови и приравнени към тях                                                            2.452                                        2.942    - промишлени и други стопански                                                         2.452                                        2.942 II. Отвеждане на отпадъчни води:    -  битови и приравнени към тях                                                           0.586                                        0.703    - промишлени и други стопански                                                         0.586                                        0.703 III. Пречистване на отпадъчни води:    - битови и приравнени към тях                                                            0.752                                         0.902    - промишлени и други стопански                  •  степен на замърсяване 1                                                    0.987                                        1.184                  •  степен на замърсяване 2                                                    1.309                                        1.571                  •  степен на замърсяване 3                                                    1.588                                        1.906 IV. Доставяне на вода с непитейни качества                                         0.584                                        0.701  V. Доставяне на питейна вода на друг      В и К оператор ("В и К" ЕАД гр. Бургас)                                             0.864                                       1.037    Цените на водоснабдителните и канализационни услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги, която през 2022 г. е 5.76 лв. с ДДС за област Варна.
Прочети още

Проекти

26.09.2019г.

С проект за 138,4 млн. лева подобряваме водоснабдяването и канализацията за над 330 000 жители на Варна

                                                                                        „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД сключи административен договор Д-34-81/ 24.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на стойност 138,4 млн. лв., от които 96,8 млн. лв. - безвъзмездна финансова помощ.       При изпълнението му ще бъдат реконструирани общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи. Предвижда се изграждане и реконструкция на 81 км канализационни мрежи и една канално-помпена станция.       В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. В приоритетната си част отва са живеещите във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна.       Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура“ предвижда инвестиции за агломерация Варна на следните участъци: „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I.“; „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“; „Реконструкция на канализационни клонове по бул.“Вл. Варненчик“; „Реконструкция на магистрален водопровод Варна- Златни Пясъци III етап.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.“; „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна““;  „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“; „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“; „ „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“      Освен подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация, ивестиционните мерки ще доведат до решаване на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на "Офицерския плаж" и Варненското езеро.       Срокът за изпълнение на проекта е 47 месеца. www.eufunds.bg     Проект  № BG16 M1OP002-1.016-0009 “ Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената терит o рия, обслужвана от „ВиК - Варна ”  ООД ” , финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.
Прочети още

Съобщения за планови ремонти

01.02.2023г.

Без вода днес ще бъдат:

- Поради изграждане на нов водопровод, от 9 до около 18.00ч. без вода ще бъдат: ж.к. "Изгрев" и м. "Сотира". Възможни са  смущения във водоподаването на части от: м. "Акчелар", м."Св.Никола", м."Манастирски рид" и ж.к. "Бриз"  

Прочети цялото съобщение
Европроект Плащане с Visa, MasterCard
затвори
Организация