"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Мобилни приложения за известяване Отдели време за важните неща! Плати сметката си онлайн! Плати сметката си онлайн!
‹ Съобщения за аварии  
Мобилни приложения за известяване

провери своята сметка и график

Физически/Юридически лица

за Физически лица:
Известия и платени фактури по e-mail
Виж всички

Начини и места за плащане

в брой на каси

по банков път

чрез електронните системи за разплащане: e-pay и transcard

Виж всички
карта Район Провадия Район Девня Район Варна Район Долни чифлик

Актуално

04.07.2022г.

"В и K - Варна“ ООД предприема мащабни инвестиции във водоснабдителните и канализационни системи за новия регулаторен период 2022-2026г.

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна ще направи инвестиции на стойност 66,8 млн. лв. до 2026 г. за подобряване на качеството на предлаганите ВиК услуги, като 57,3 млн. лв. от тях ще са в публични ВиК системи и съоръжения. КЕВР разгледа и одобри предложения от Дружеството бизнес план за новия регулаторен период 2022 – 2026 г. Предвидените инвестиции за 2022 г. са в размер на 20,3 млн. лв., за 2023 г. – 12,5 млн. лв., за 2024 г. – 11,8 млн. лв., за 2025 г. – 10,3 млн. лв., за 2026 г. – 11,7 млн. лв. Планираните от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна инвестиции са 3 пъти по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Варна в размер на 21 млн. лв. До 2026 г. ще се реализират мащабни инвестиции по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“, включващи реконструкция на основни довеждащи водопроводи, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Това ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода и ще подобри ВиК услугите, като цяло. Сред основните приоритети в бизнес плана на Дружеството за новия регулаторен период 2022 - 2026 г. е запазване и надграждане на  постигнатите добри показатели за  качество на питейните и отпадъчни води , отговарящи на нормативните и регулаторни изисквания. До 2026 г. ВиК операторът ще подмени 89 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. Предварителните разчети сочат, че с предприетите мерки нивото на загубите на питейна вода в края на новия регулаторен период ще бъде намалено с 9%. ВиК операторът е предвидил и инвестиции за управление на налягането, за зониране на водопроводната мрежа, подобряване на СКАДА системите и инсталиране приходни водомери с дистанционно отчитане. Това ще доведе до подобряване при управлението и отчитането на  водопотреблението в област Варна. За намаляване разходите на ел. енергия ,  „ВиК-Варна“ ООД, е инвестирало в съвременни  технологии за собствено производство на ел. енергия чрез когенерация  на биогаз в  Пречиствателна станция – Варна. С това се постига  намаление на разходите за ел. енергия за пречистването на отпадъчните води  с 14%. В бизнес плана e заложено  въведената в експлоатация и реконструирана пречиствателна станция за отпадъчни води „Златни пясъци“ да постигне екологичните стандарти и изисквания за развитието на морския туризъм и за регионалната икономика. Една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г разходи за основни материали, енергоносители и външни услуги, като само за доставка на ел. енергия разходите са увеличени над 6 пъти спрямо базовата 2020 г.       Утвърденият бизнес план на дружеството предвижда цени на ВиК услугите за 2022 г. както следва:       Услуга за 1 куб. м.                                                                 Цена без ДДС/лв.                      Цена с ДДС/лв.     I. Доставяне на питейна вода:    - битови и приравнени към тях                                                            2.452                                        2.942    - промишлени и други стопански                                                         2.452                                        2.942 II. Отвеждане на отпадъчни води:    -  битови и приравнени към тях                                                           0.586                                        0.703    - промишлени и други стопански                                                         0.586                                        0.703 III. Пречистване на отпадъчни води:    - битови и приравнени към тях                                                            0.752                                         0.902    - промишлени и други стопански                  •  степен на замърсяване 1                                                    0.987                                        1.184                  •  степен на замърсяване 2                                                    1.309                                        1.571                  •  степен на замърсяване 3                                                    1.588                                        1.906 IV. Доставяне на вода с непитейни качества                                         0.584                                        0.701  V. Доставяне на питейна вода на друг      В и К оператор ("В и К" ЕАД гр. Бургас)                                             0.864                                       1.037    Цените на водоснабдителните и канализационни услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги, която през 2022 г. е 5.76 лв. с ДДС за област Варна.
Прочети още

Проекти

26.09.2019г.

С проект за 138,4 млн. лева подобряваме водоснабдяването и канализацията за над 330 000 жители на Варна

                                                                                        „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД сключи административен договор Д-34-81/ 24.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на стойност 138,4 млн. лв., от които 96,8 млн. лв. - безвъзмездна финансова помощ.       При изпълнението му ще бъдат реконструирани общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи. Предвижда се изграждане и реконструкция на 81 км канализационни мрежи и една канално-помпена станция.       В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. В приоритетната си част отва са живеещите във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна.       Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура“ предвижда инвестиции за агломерация Варна на следните участъци: „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I.“; „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“; „Реконструкция на канализационни клонове по бул.“Вл. Варненчик“; „Реконструкция на магистрален водопровод Варна- Златни Пясъци III етап.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.“; „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна““;  „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“; „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“; „ „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“      Освен подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация, ивестиционните мерки ще доведат до решаване на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на "Офицерския плаж" и Варненското езеро.       Срокът за изпълнение на проекта е 47 месеца. www.eufunds.bg     Проект  № BG16 M1OP002-1.016-0009 “ Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената терит o рия, обслужвана от „ВиК - Варна ”  ООД ” , финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.
Прочети още

Съобщения за планови ремонти

29.09.2022г.

Смущения във водоподаването:

Поради смяна на водомери са възможни смущения във водоподаването на следните места:

 - ж.к. "Вл.Варненчик":  -16, -25,  -34, -50, -209, -210 вх.2; ж.к. "Младост": -118, -123, -148;      ж.к."Възраждане" : -42 вх.2, -43 вх.3, -44;  бул.Вл.Варненчик: -12,

- А,Страшимиров 4, Басанович 27, Бреза 2, В.Стоилов 23 вх.А, Г.Бенковски 45, Г.Делчев 35, Драгоман 38, Дубровник 4, Ив.Данчев 1, Изгрев 40, Ил.Макариополски 3, Илинден 3, Патр. Евтимий 94, Пирот 3, Под Игото 3, Подп. Калитин 33, Поп Харитон 10, Ст.Хаджииванов 10, Съби Велков 27, Т.димов: -11, -13;

Прочети цялото съобщение
Европроект Плащане с Visa, MasterCard
затвори
Организация