"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Сертификати

Във “В и К - Варна” ООД има разработени и внедрени следните стандарти: Система за управление на качеството съгласно  ЕN ISO 9001:2015, Система за управление по отношение на околната среда съгласно  ЕN ISO 14001:2015, Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно  ЕN ISO 45001:2018, които са валидни до 2023г.
Обхват на приложение на системите: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство и проектиране.

 Лабораторният изпитвателен комплекс на „В и К – Варна” ООД притежава сертификат за акредитация, в чийто обхват влиза изпитването на природна, вода за питейно-битови нужди, отпадъчна, промишлена и утайки от пречиствателни станции. Екипът на комплекса може да взема проби (извадки) от води и утайки от пречиствателни станции. Сертификатът на ЛИК е издаден от ИА „Българска служба за акредитация” и е валиден до март 2017 г.

Документи
Система за управление на качеството
Система за управление по отношение на околната среда
Система за управление на здравето и безопасността при работа
Сертификат Лабораторен изпитвателен комплекс
Заповед за акредитация
Европроект Плащане с Visa, MasterCard