"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Данни за качество на водата по зони на водоснабдяване

На територията на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД са обособени:
• 4 броя големи водоснабдителни зони с над 5000 жители или с общ обем подадена вода над 1000 м3/ден - Деривация „Китка-Варна, Деривация „Девненски извори”, Зона за водоснабдяване „Батова“ и Зона за водоснабдяване „Провадия“;
• 58 броя малки зони – с под 5000 жители или с общ обем подадена вода под 1000 куб.м /ден. От тях:
- 16 броя малки зони – с подадена вода от 100 до 1000 куб. м /ден;
- 38 броя малки зони – с подадена вода до от 10 до 100 куб.м /ден;
- 4 броя малки зони – с подадена вода до 10 куб. м /ден.

ЛИК при „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД извършва мониторинг на водата за питейно-битови цели от централно водоснабдяване на гр. Варна и селищата от Варненска област- 159 на брой, както и на водоизточниците, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД- над 230 водоизточника.

Контролът на качеството на водата доставяна от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД до потребителите се извършва по съгласувана от РЗИ-Варна годишна мониторингова програма, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001, последно изм. 2018 г. „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“, която е в съответствие с Европейската Директива 98/93/ЕС на Съвета на ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Средно годишно се изследват над 1500 бр. проби по физикохимични и микробиологични показатели.
ЛИК извършва лабораторен контрол на качеството на водата след приключването на аварии и ремонти на водоснабдителната система по микробиологични и физикохимични показатели.

Качеството на питейната вода във Варненска област като цяло се оценява като много добро. Дружеството има разработена оценка на риска, което позволява рискът за питейната вода да бъде оценяван и своевременно овладяван с помощта на заложените корективни мерки.

Обобщени данни за качеството на водата в зоните за водоснабдяване са посочени в Приложенията:

Документи
Приложение 1 Качество на водата на зоните за водоснабдяване за гр. Варна
Приложение 2 Качество на водата в селищата на община Аксаково
Приложение 3 Качество на водата в селищата на общини Аврен и Бяла
Приложение 4 Качество на водата в селищата на община Долни Чифлик
Приложение 5 Качество на водата в селищата на общини Суворово, Белослав и Девня
Приложение 6 Качество на водата в селищата на община Вълчи дол
Приложение 7 Качество на водата в селищата на общини Ветрино, Провадия и Дългопол
Европроект Плащане с Visa, MasterCard