"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

За нас

„В и К - Варна” ООД

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД е стратегическа фирма, която включва в дейността си важни направления - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране и инженерингова дейност. Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Варненска област. Обслужваният район е с население над 468 220 жители, което живее на територията на 12 общини с общо 158 населени места. Във фирмата работят 1 600 специалисти, работници и служители, които обслужват населението във Варненска област.
"ВиК- Варна" ООД е дружество с 51% участие на държавата, чрез МРРБ и 49% собственост на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.
Екипът на "ВиК - Варна" ООД поддържа и обслужва над 4300 км водоснабдителна мрежа, 1100 км от която е на територията на града. 830 км е изградената канализационна система. Общият брой на сондажите е 104. Водоснабдителните помпени станции са 130, канализационните помпени станции - 26, а общата инсталираната мощност на дружеството възлиза на 31 654 киловата. В действие са 10 пречиствателни станции за отпадъчни води.
Историята – от древността до наши дни
Водопровод от римско време крие древният Одесос
139 – 161 г. от н.е. – В този период от време в древния Одесос (старото име на Варна), е бил изграден първия водопровод. Останки от него са открити през 1851 г., когато при изкопни работи в частен дом е изровен камък с надпис. Той е на латински и елински и от него става ясно, че „общината на Одиситяните е вкарала вода през нов водопровод”. Това се случва по времето на император Цезар Тит Елий Адриан Антонин Август, с военен управител на римската провинция Долна Мизия с главен град Марцианополис (Девня) - Тит Витрасий Полион. По-късно във Варна е намерен и друг мраморен отломък с подобен надпис. Открити са и останки от водопровод със стени от ломен камък и червен хоросан до извора Теке Караач. Близо километър от подобно съоръжение е намерено и под песъчливия насип до извора над Карантината. Водата стигала да града по глинени тръби - “клюнкове” или облицовани каменни галерии.
1894 г. - Гласуван е закон за благоустрояване на населените места. 3 г. по-късно започва проучване, проектиране, строителство за водоснабдителните дейности. Привличат се чужденци и се правят проучвания за Провадия и Варна. До този момент населението се е снабдявало с вода от градски чешми.


В зората на 20 век се слагат основите на съвременното водоснабдяване

1903 г. - Полага се основния камък на водопровода „Харами дере”, след обстоен доклад на тогавашния кмет на Варна д-р Пискюлиев, който предварително е проучил опита на София и Пловдив.

1905 г. – Построени са каптаж, водопровод и два резервоара - Горна и Долна зона на първия модерен водопровод, който довежда вода от изворите Харами дере при с. Слънчево, Соук-солар и Теке-караач край Варна. Подаваната вода е 30л/сек.

През 1904-1914 г. за нуждите на първата железница Русе - Варна е построен водопроводът ”Карабунар”. В този период е изготвен първият проект за канализация “Варяк”.

1910 г. - Провежда се търг за канализация на Варна.

1914 г. - Изготвя се генерален план за канализация на града. Проектът “Варяк” се изоставя и започва строителство на колектори и улични канализации.

1913-1924 г. – Водоснабдяват се селищата Вълчи дол, Суворово, Гроздьово, Дългопол, Аксаково, Чернево, Кипра, Игнатиево.

1935 г. – Поставя се начало на груповото водоснабдяване - за пръв път се ползват подземни води с помощта на помпени станции. Залага се водоснабдяването на 152 населени места да стане чрез групиране, или в отделни групи и подгрупи, според местните условия.

1934-36 г. – В експлоатация е пуснат Батовският водопровод с общ дебит на каптираната вода 70-90л/сек. Съоръжението е сред големите постижения за своето време, а Варна е сред малкото градове у нас, които се водоснабдяват с помпени станции. По-късно 80% от селищата получават вода по този начин, съотношението е валидно и до днес. Водопроводът е разчетен да задоволява нуждите на града до 1962 г., но бързото му разрастване след 09.09.1944 г. изисква допълнително водоснабдяване.

1948 г. – Строят се допълнителни шахтови кладенци по поречието на Батовската река. Това дава началото на непрекъснато търсене на водоизточници на питейна вода за града.

1950-1955 г. - Започва изграждането на магистрален водопровод Девня-Варна – първи етап. Водата се подава с дебит 300л/сек.

1955 г. – Сформира се Окръжна дирекция „ВиК”. Създават се охранителни зони за каптажите и резервоарите. Благоустрояват се обществените чешми, кладенците и шахтите. Започва разширение на водопроводната мрежа, строят се нови обекти.

Години на усилено строителство на стратегически обекти

1965 г. – Изгражда се магистрален водопровод Девня – Варна II етап, с помпена станция „Одесос”

1965 г. - Създава се диспечерската служба на ВиК. Двете „ВиК” предприятия – градското и бюджетното (към Окръжния народен съвет във Варна) се сливат в стопанско предприятие “В и К”. Доставят се каналопочистващи и каналокопачни машини, разходомери, нивомери, уреди за обеззаразяване на водата. Построени са лаборатория и нова административна сграда.

1969 г. - Започва строителството на магистралния водопровод „Китка – Варна” с максимален дебит 1800 л/сек. Той дава вода на над 40 населени места и основно на град Варна.

1975 г. - В експлоатация е пуснат водопроводът „Китка-Варна” с дължина 102 км., с капацитет 2000 л/сек., който обслужва 40 населени места и основно Варна

1983 г. – Въведена в експлоатация е пречиствателната станция за отпадъчни води в к.к. „Златни пясъци”.

1985-1988 - Поетапно е въведена в експлоатация ПСОВ – Варна, която е реконструирана през 2011 г. по програма ИСПА.
1988 г. – Завършена е водоснабдителната система Златина – Ветрино, която включва10 шахтови кладенци, черпещи води от терасата на река Провадийска и 4 дълбоки сондажа. Дебитът е 170 л/сек. Системата водоснабдява селища от общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол.
1986-88 г. - Завършва третият етап от изграждането на водопровода „Девня – Варна”, с дебит 1600 л/сек. Положените тръби са от стомана. Общият капацитет на изворите е около 2500-3000 л/с.

1990-1992 г. - В експлоатация влиза битов колектор в IV микрорайон на жк „Възраждане”.

1992 г. - Изгражда се етап от магистралния водопровод Варна - Златни пясъци до стадион „Варна” (бивш „Ю. Гагарин”).

1996 г. – Завършен е вторият етап от водопровода „Камчийски пясъци”.

1996-2011 г. – Изграждане на битова и дъждовна канализация в кв. „Галата”.


В наши дни

2000 г. - Изградена и въведена в експлоатация е автоматизирана диспечерска система за контрол и управление на водоснабдяването във Варна. Системата се развива и обновява постоянно.

2007 г. – Изградена е канална помпена станция и тласкател „Чайка”.
2007 г. – Изграждане на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци” – III етап.

2008 г. – В експлоатация е пуснат II етап на водопровода „Камчийски пясъци”, подобект от РШ „Пчелник” до РШ „Шкорпиловци”.

2010-11 г. – Подменена е водопроводната мрежа във II микрорайон жк „Вл. Варненчик”.

2008-2011 г. – В експлоатация е пусната канално-помпена станция „Аспарухово”

2009-2010 г. – Изграждане на битова канализация на град Белослав и с. Чернево.

2009-2011 г. – Завършен е I етап от модернизацията и реконструкцията на ПСОВ – Варна.

2010-2011 г. – Подменена е водопроводната и канализационната система в район „Аспарухово”.

2010-2011 г. – Подменен е канализационен колектор „Морски бани”.

2011 г. – 2012 г. Подменена и присъединена е водопроводната мрежа в Белослав.

2013 г. – Рехабилитация на участъци от II-ри етап на магистралния водопровод „Варна-Златни пясъци”.
2013 г. - Частичен ремонт на довеждащ водопровод в жк „Вл. Варненчик”.
2013 г. - Подмяна на водопроводна връзка между водоем „Белослав” и Деривация „Китка – Варна”.
2013 г. - Подмяна на напорен и захранващ водопровод в с. Дъбравино община Аврен.
2013 г. – Рехабилитация на водопровод І- ва зона (кръстовище на бул. „Сливница”).
2013 г. - Подмяна на водопровод в с. Партизани.
2013 г. - Подмяна на хранителен вододопровод за с. Константиново.
2013 г. - Подмяна на водопроводна връзка от Деривация „Китка – Варна” до водоем „Белослав”.
2014 г. - Подмяна на част от водопровод в местност Пчелина, Варна.
2014 г. - Реконструкция на главен клон ІV от бул."Цар Освободител".
2014 г. - Подмяна на водопровод - ІІ етап „Варна -Златни пясъци", ул. “7-ма“, ул. “12-та“.
2014 г. - Подмяна напорен водопровод от ПС " Червения мост" до разклон „Камчия”.
2014 г. - Подмяна на част от водопровода за с. Константиново.
2014 г. - Подмяна на част от хранителен водопровод в кв. „Аспарухово”.
2014 г. – Подмяна на водопровод по ул.“Овеч“ и ул.“Венчан“ в кв. „Виница”.
2014 г. - Реконструкция на смесена канализация в централната градска част на Варна.
2014 г. - Реконструкция на канализация на кръстовището на бул. „Вл. Варненчик” и бул. „Република”.
2014 г. – Подмяна на ВиК проводи в централната градска част на Варна.
2014 г. – Изместване на водопровод Ф1020 в кв. „Аспарухово”.
2014 г. - Подмяна на водопровод по бул."Цар Освободител".
2014 г. - Подмяна на тласкател ф200 ПЕВП от ПС „Виница”.
2014 г. - Подмяна на напорен водопровод ПС " Червения мост" до разклон „Камчия”.
2015 г. - Подмяна на част от водопровода в местност Пчелина и местност Кокарджа край Варна.
2015 г. - Реконструкция на участък от водопровод с. Величково и връзка с шахта в с. Цонево.
2015 г. - Подмяна на водопровод по бул."Вл. Варненчик" във Варна.
2015 г. - Подмяна на водопровод в с. Долище.
2015 г. - Подмяна на уличен водопровод в с. Здравец.
2015 г. - Реконструкция на канализационен тласкател към КПС "СМК-ЗПЗ".
2015 г. - Реконструкция на битов колектор Ф2000.
2015 г. - Подмяна на участък от деривация "Китка-Варна".
2015 г. - Подмяна на деривация "Китка-Варна", площадка с. Бозвелийско
2015 г. - 2016 г. - Реконструкция на главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. „Аспарухово”, кв. „Галата”, с. Звездица и град Варна.
2016 г. - Ремонт водопровод по ул."Девня".
2016 г. - Подмяна на водопровод по ул.“Отец Паисий“, ул.“Прилеп“, Варна.
2016 г. - Подмяна на водопроводи в с. Ветрино.
2016 г. - Подмяна на тласкател в с. Орешак.
2016 г. - Ремонт на водопровод в Южна промишлена зона.
2016 г. - Подмяна на захранващ водопровод за с. Поляците.
2016 г. – Частична подмяна на главен водопровод за с. Храброво и за с. Тутраканци.
2016 г. - Подмяна напорен водопровод от ПС "Адата" към водоем "Кипра".
2016 г. - Подмяна на канализация по ул. „Отец Паисий” и ул. „Прилеп” във Варна.
2016 г. - Изграждане на магистрален водопровод в кв. „Аспарухово”.
2017 г. - Подмяна на уличен водопровод в с. Доброглед.
2017 г. - Подмяна на водопровод в кк "Камчия".
2017 г. - Реконструкция на водопровод в с. Венелин.
2017 г. - Подмяна на уличен водопровод и съществуващи водопроводни отклонения в с. Дюлино, община Бяла.
2017 г. - Частична подмяна на довеждащ водопровод с. Аврен - с. Садово.
2017 г. - Подмяна на уличен водопровод в с. Попович (над училището).
2017 г. - Подмяна на улични водопроводи и отклонения в град Дългопол
2017 г. - Частична подмяна в V-та зона, кв. „Изгрев”, продължение на ул."Прилеп".
2017 г. – Реконструкция на водопровода "Батова – Златни пясъци" от с. Куманово до РШ ТВ кула.
2017 г. - Подмяна на тласкател от ПС до водоема за с. Любен Каравелово.
2017 г. - Подмяна на улична канализация по ул."Дубровник" в град Варна.
2017 г. - Подмяна на довеждащ водопровод на кръстовището на бул.“Хр. Смирненски“ с ул.“Карамфил“.
2018 г. – Реконструкция на магистрален водопровод "Камчийски пясъци", с. Старо Оряхово.
2018 г. - Подмяна на част от напорен водопровод от ПС "Китка" до водоем.
2018 г. - Подмяна на водопровод в Южна промишлена зона на Провадия.
2018 г. – Реконструкция на магистрален водопровод в местност Ментеше, водоем VI-та зона.
2018 г. – Подмяна на участък от тласкател за висока зона с. Ген. Катранджиево, община Аксаково.
2018 г. - Подмяна на водопровод по ул."Княз Черказки" във Варна.
2018 г. - Подмяна на водопроводи в с. Китка.
2018 г. - Подмяна на уличен водопровод и водопроводни отклонения в с. Доброплодно, община Ветрино.
2018 г. - Рехабилитация на водопроводи, водопроводни отклонения, битова и дъждовна канализация по ул."Баба Тонка" в район „Одесос” – Варна.
2018 г. - Възстановяване на водоем в с. Тутраканци.
2018 г. - Рехабилитация на уличен водопровод в с.Медовец, община Дългопол.
2018 г. - Подмяна на напорен водопровод от ПС I - Вълчи дол към изравнителен водоем.
2018 г. - Подмяна на уличен водопровод и водопроводни отклонения по ул."Йордан Йовков" в град Дългопол.
2018 г. - Подмяна довеждащ водопровод в с. Разделна.
2018 г. - Подмяна на водопровод - автомагистрала „Хемус” под град Игнатиево.
2018 г. - Подмяна на напорен водопровод - ПС „Николаевка”.
2018 г. - Подмяна на битова канализацияв местността Сотира край Варна.
2018 г. - Подмяна на улична канализация и канализационни отклонения по ул."Капитан Рончевски".
2018 г. - Подмяна на водопровод по ул."Г.С. Раковски" във Варна.
2018 г. - Подмяна на водопроводи в кв. „Аспарухово” (до кметството).
2018 г. - 2020 г. - Реконструкция на гл. водопровод, клон за водоснабдяване на кв. „Аспарухово”, кв. „Галата”, с. Звездица и гр. Варна.
2018 г. - Подмяна на водопроводи и водопроводни отклонения по ул."Кап. Рончевски" в град Варна.
2018 г. – 2019г. - Подмяна на водопровод по ул."Оборище“ в град Варна.
2019 г. - Подмяна водопровод по ул. "Струга", Варна.
2019 г. - Подмяна на довеждащ водопровод до водем в с. Булаир.
2019 г. - Подмяна на водопровод - ул."Антим I” по бул."Съборни" във Варна.
2019 г. - Подмяна на водопровод по ул."Иван Калчев" в град Бяла.
2019 г. - Подмяна на тласкател и смукателна тръба към ПС "Златина", община Провадия.
2019 г. - Подмяна на довеждащ водопровод за с. Кривини.
2019 г. - Подмяна на уличен водопровод и водопроводни отклонения по ул. "Младост", в с. Белоградец, община Ветрино.
2019 г. - Подмяна на напорен водопровод, с. Водица.
2019 г. - Подмяна по ул."Марица" и ул."Кирил и Методий", с. Старо Оряхово.
2019 г. - Подмяна уличен водопровод и водопроводни отклонения по ул. "25-та", с. Медовец, община Дългопол.
2019 г. - Подмяна на уличен водопровод по ул."Самарско знаме", Варна.
2019 г. - Частична подмяна довеждащ водопровод до ПС „Аврен”.
2019 г. - Уличен водопровод в с. Каменар.
2019 г. - Подмяна на напорен водопровод в с. Дюлино.
2019 г. - Подмяна напор на водоем „Николаевка”.
2019 г. - Подмяна на уличен водопровод в с. Близнаци, община Аврен.
2019 г. - Реконструкция на уличен водопровод от ПС 1 - Вълчи дол към изравнителен водоем.
2019 г. - Подмяна канализация по ул."М. Колони".
2019 г. - Подмяна на битов колектор, ул. "Чинар", Варна
2019 г. - Реконструкция на улична канализация, в района на Военноморска болница.
2019 г. - Реконструкция на канализация по ул."Сава", Варна.
2019 г. - Реконструкция на канализация по ул. "Преспа" във Варна.
2019 г. - Подмяна на улична канализация в Долни чифлик, ул."Лонгоз".
2019 г. - Изграждане на битова канализация и отклонения по ул."Н. Корчев" във Варна.
2019 г. – Изграждане на улична канализация по ул."Толбухин" във Вълчи дол.
2019 г. – 2020 г. – Изграждане на тръбен кладенец ТК-3 ”Вълчи дол“.
2019 г. - 2021 г. - Реконструкция на тласкатели III, IV, V, VI на ПС „Вапцаров”.
2020 г. - Подмяна на напорен водопровод ПС Солник -1 до ПС Солник -2, Долни чифлик.
2020 г. - Нова връзка от магистрален водопровод "Камчийски пясъци" до водоем в с. Горен чифлик.
2020 г. - Частична реконструкция на напорен водопровод в землището на с. Любен Каравелово.
2020 г. - Реконструкция на водопровод по ул."Т. Ноев" в Аврен.
2020 г. - Реконструкция на хранителен водопровод от с. Старо Оряхово до разпределителна шахта в с.Комарево.
2020 г. - Реконструкция на водопровод - ул. „Пробуда” в с. Страшимирово.
2020 г. - Частична реконструкция на напорен водопровод от ПС „Вълчи дол” до водоем в с. Войводино.
2020 г. - Подмяна на напорен водопровод в местност Вълчова шахта, Девня.
2020 г. - Подмяна на довеждащ водопровод от водоем в с. Невша до ВШ - преминаване през скали.
2020 г. - Подмяна на хранителен водопровод по ул."Г. Димитров", Дългопол.
2020 г. - Реконструкция на канализационни отклонения по ул."Калоян", Долни чифлик
2020 г. - Подмяна на довеждащ колектор в ПСОВ „Варна”.
2020 г. - Реконструкция на канализация по ул."Хаджи Димитър", Суворово
2020 г. – 2021 г. - Реконструкция на уличен водопровод в с. Бенковски.
2020 г. – 2021 г. - Подмяна на водопроводи по ул."Йордан Ноев" в с. Аврен.

Документи
Сертификат за акредитация
Европроект Плащане с Visa, MasterCard