НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300

Сертификати

Във “В и К - Варна” ООД има разработени и внедрени следните стандарти:Система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO 9001:2015, Система за управление по отношение на околната среда съгласно БДС ЕN ISO 14001:2015, Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007, които са валидни до 2020г.

Обхват на приложение на системите: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство и проектиране.

 Лабораторният изпитвателен комплекс на „В и К – Варна” ООД притежава сертификат за акредитация, в чийто обхват влиза изпитването на природна, вода за питейно-битови нужди, отпадъчна, промишлена и утайки от пречиствателни станции. Екипът на комплекса може да взема проби (извадки) от води и утайки от пречиствателни станции. Сертификатът на ЛИК е издаден от ИА „Българска служба за акредитация” и е валиден до март 2017 г.

Документи
Сертификат за управление на качеството, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд
Сертификат Лабораторен изпитвателен комплекс
Заповед за акредитация