"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Закони и наредби

Нормативните документи са обновени към дата 14.06.2013г.

Документи
Закон за водите
Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги
Наредба No2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи
Наредба No4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
Наредба No4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
Наредба No7 от 14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
Наредба No8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
Наредба No9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Наредба No РД-02-20-8 от 17.05.2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
Европроект Плащане с Visa, MasterCard