"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Подмяна на индивидуален водомер

 

На основание чл.11 ал.4 и ал.5. от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в сградите - етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер.
Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. На основание чл.34а от същата наредба
индивидуалните водомери като средства за измерване в сгради - етажна собственост подлежат на задължителна периодична проверка на всеки 10 години за сметка на потребителите. Проверката се удостоверява със знаци по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак или при наличие на знак с изтекла давност инкасаторите от “ВиК-Варна” ООД правят предписание за периодична проверка на съответния водомер или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията на на чл.33 ал. 4 от Наредба № 4.
Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка на потребителите.
Метрологичната проверка съгласно чл.34а. (1) от Наредба N 4 на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи може да се извърши по следните начини:
1. Потребителят желае да извърши последваща проверка на индивидуалния водомер
Потребителят заплаща на централна каса услугата „отиване, връщане и демонтаж на индивидуален водомер” – 14.70 лв. Служител на дружеството посещава потребителя, демонтира водомера, изготвя констативен двустранен протокол и монтира заместител. Потребителят проверява за своя сметка водомера в оправомощена лаборатория, заплаща на каса „отиване, връщане, монтаж и пломбиране на индивидуален водомер” – 18.30 лв., след което служител на дружеството посещава потребителя, монтира проверения водомер, изготвя констативен двустранен протокол и пломбира водомера.
2. Потребителят желае да подмени с нов, закупен от него водомер.
Потребителят заплаща на централна каса услугата „снемане отчет на водомер” – 10.00 лв. Служител на дружеството посещава потребителя, демонтира пломбата на входящия холендър и изготвя констативен двустранен протокол. Потребителят подменя за своя сметка водомера и заявява на тел. 052 74 00 15 услугата „отиване, връщане и пломбиране” – 11.00 лв. Служител на дружеството посещава потребителя проверява за правилния монтаж на водомера, проверява за наличието на течове по водомерния възел, изготвя констативен двустранен протокол и пломбира водомера.
3. Потребителят желае да се възползва от комплексна услуга съгл. чл. 34а(4) от Наредба 4 на МРРБ, подмяна на водомера с нов.
Потребителят се свързва с оправомощена от ВиК оператора фирма и  служител на фирмата посещава потребителя, подменя водомера с нов, изготвя констативен двустранен протокол, изготвя счетоводен документ и издава гаранция.

Телефони за връзка:

„ВиК-Варна” ООД – отдел „Водомери” – 052 / 740015 ; 052 / 974223

Фирма „Хидроинстал” – 052/331752; 052/330048; 0894 688460

Европроект Плащане с Visa, MasterCard