"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Подобряване на екологичното състояние в община Бяла

16.05.2013 г.

Подобряване на екологичното състояние в община Бяла чрез доизграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура, е целта на проекта, по който общината ще получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007–2013 г.”. За целта е разработен и защитен проект, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност - DIR – 51011116-C018 от 26.06. 2012 г. Стойността на разработката, която обхваща инфраструктурата в град Бяла, в зоната за вилен и курортен отдих „Чайка” и местността Глико, е 13 205 635,30 лева. Срокът за изпълнение на набелязаните дейности е 3 г. Референтният номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е № BG161PO005/10/1.11/02/16, а темата е “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.” по приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Основната цел е да се подобри екологичното състояние в общината чрез модернизиране на инфраструктурата за питейни води и постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура. В изпълнението на проекта са залегнали четири инвестиционни компонента, свързани с изграждане на ВиК мрежа в зоната за вилен и курортен отдих „Чайка”, а в местността Глико е предвидено и изграждането на КПС. Освен новопроектирана КПС, за изграждане са залегнали още тласкател и битова канализация в два от кварталите на Бяла. Предвижда се да бъде реконструирана и доизградена канализационната мрежа, както и да се поднови част от водопроводната система по вътрешни квартали и улици в града. Като резултат от проекта ще бъде изградена 13 439 м канализационна мрежа,  новата водопроводна мрежа ще бъде 7 668 метра, а реконструираната – 1 365 м, ще се изградят две КПС.
Социално-икономическите цели са за подобряване на инфраструктурата по отношение на питейната и отпадъчната вода. Благодарение на проекта ще се създадат условия за привличане на нови инвеститори и засилване на конкурентоспособността на икономиката.
От екологична гледна точка ще се предотврати изхвърлянето на непречистени води в морето, които ще се отвеждат в ПСОВ „Обзор-Бяла”. Още 4 107 жители на населеното място ще ползват канализационни услуги, а други 4 254 ще бъдат присъединени към новоизградената и реконструирана водопроводна мрежа. С реализацията на проекта се предотвратява ерозията и наводняването на частни и общински терени, подобрява се качеството на водата във водопроводната мрежа и ще се намалят авариите и загубите на питейна вода.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard