"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Обновяване на В и К мрежата в Аксаково по европроект

16.05.2013 г.

В процес на реализация в Аксаково е проект за подобряване на водоснабдителната и канализационната система, чиято цел е да се подобри градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води. Идеята за разработката и нейната защита пред институциите са дело на общината, а асоцииран партньор е „ВиК – Варна” ООД. Проектът  № DIR -51011116-36-120 се осъществява по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е № DIR - 51011116 – С039 от 16. 08. 2012 г., процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с референтен  № BG 161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Общата стойност на проекта е 13 482 600, 20 лв., от които 12 559 042, 09 лева са безвъзмездна финансова помощ - от Кохезионен фонд (ЕС) – 10 047 233,67; от националния бюджет – 2 511 808,42 лв; а съфинансирането от страна на община Аксаково е 923 558,11 лева.
С изпълнението на инфраструктурните мерки за подобряване на водоснабдителната и канализационната система на град Аксаково ще се увеличи делът на включеното към канализационната систева население. Ще се постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО за осигуряване на (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите отпадни води от агломерации с над 10 000 екв.ж. Реално ще се подобри и доразвие екологичната инфраструктура в Аксаково, ще се намали делът от населението на Варненска област, което не е включено към канализационна система. Средстватата ще послужат и за осигуряване на правилно отвеждане и заустване на отпадъчните води и тяхното последващо пречистване, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в една от т.нар. „горещи точки” на България - акваторията на Варненското езеро – Черно море.
В рамките на проекта ще се извърши реконструкция на канализацията за битова вода по главни улици в Аксаково, успоредно с това ще се реконструира и подобрява дъждовната канализация. Предстои изграждането и на нова канализация, където такава няма. Цялостна подмяна на водопроводната мрежа и на съоръженията към нея ще се направи по улиците, където се изгражда или реконструира канализацията. В обхвата на проекта се предвижда да се рехабилитират 8 206,3 м водопроводна мрежа, да се изгради и рехабилитира 7917,7 м битова канализация и 1344, 4 м дъждовна отводнителна система.
Срокът за изпълнение на проекта е до февруари 2015 г.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard