НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Модернизация на Пречиствателна станция в Провадия

16.05.2013 г.

Модернизация на Пречиствателна станция в Провадия
Инвестиции на обща стойност 18 688 716 лв. ще бъдат реализирани по проекта за модернизация на Пречиствателната станция в Провадия. В него са залегнали още основен ремонт на канализационния тласкател и на части от водопровода и битовата канализация в града. Целта е да се подобри водоподаването на потребителите в Провадия и да се увеличи капацитетът на канализационната мрежа.
Реконструкцията на Пречиствателната станция ще доведе до по-качествено пречистване на отпадъчните води, което ще съответства на изискванията за заустване в „чувствителна зона”, каквато е река Провадийска.
Изпълнението по проект №:DIR-51011116-14-49 „Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Провадия, основен ремонт на канализационен тласкател от КПС-3 до съществуваща изливна шахта в гр. Провадия, битова канализация в кв. 4, 9 и 10 в южна промишлена зона - гр. Провадия, реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км 42+422 до км 42+787 на р. Провадийска - гр. Провадия, подобект  укрепване на реконструкция водопровод и канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр. Провадия“ по ОП ”Околна среда 2007-2013г.”, започна през 2012 г. Разработката се осъществява съгласно слючен договор ДБФП № DIR-51011116-C009 от 26.04.2012 г. между МОСВ и община Провадия. Очакванията са дейностите по проекта да приключат през 2013 г.

Европроект