"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Инвестиционен проект за Пречиствателна станция „Златни пясъци”

15.05.2013 г.

В края на 2011 г. стартира проект №DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, финансиран по Договора за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011119-С016. Той се осъществява по приоритетна ос 1, процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.”, на ОП „Околна среда 2007–2013 г”.
Общата стойност на инвестицията е 48 069 311 лева, а проектът се реализира на два етапа. Изпълнението му трябва да приключи  през 2015 г. В рамките на първия етап са поставени няколко акцента. Първият е свързан с прединвестиционно проучване на ВиК системата в к.к. „Златни пясъци”. То ще бъде съпътствано от необходимите хидроложки, хидрогеоложки, геодезически  проучвания и заснемания, както и със система за управление на утайките. Вторият акцент е свързан с разработването на идеен проект за реконструкция, модернизация и разширение (при необходимост) на ПСОВ в к.к. „Златни пясъци” и съпътстващата инфраструктура (дълбоководно заустване, колектори, електропровод, водопровод, път и др. довеждаща инфраструктура). Пречиствателната станция ще се проектира с възможност за третично пречистване (на азот и фосфор), тъй като отпадъчните води се заустват в чувствителна зона, за каквато е определена акваторията на Черно море. Ще се изработи идеен проект за частично изграждане /реконструкция/рехабилитация  на канализационната мрежа в СО „Ален мак”. Заложено е изработването на финансов анализ с изследване за чувствителността и риска.
В рамките на втория етап от изпълнението на проекта ще се реконструира, модернизирана, разшири (при необходимост) и ще бъде пусната в експлоатация ПСОВ – „Златни пясъци”. На този етап тя ще притежава необходимото стъпало за пречистване на азот и фосфор, а капацитетът й ще бъде да обслужва 72 122 еквивалент жители. В плана е заложено изграждане на канализационна мрежа с приблизителна дължина 5 км в СО „Ален мак”.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard