"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Цени на водоснабдителни услуги от 01.01.2024г.

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № ЧР-02-082  от 01.02.2023г. и Решение на КЕВР № Ц-29/22.12.2023г. считано от 01.01.2024г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:  

 

Услуга 1 куб.м.                                                                              Цена без ДДС/лв.                      Цена с ДДС/лв.

  I. Доставяне на питейна вода:

   - битови и приравнени към тях                                                            2.997                                        3.596

   - промишлени и други стопански                                                         2.997                                        3.596

II. Отвеждане на отпадъчни води:

   -  битови и приравнени към тях                                                           0.708                                        0.850

   - промишлени и други стопански                                                         0.708                                        0.850

III. Пречистване на отпадъчни води:

   - битови и приравнени към тях                                                            0.869                                         1.043

   - промишлени и други стопански 

                 •  степен на замърсяване 1                                                   1.141                                        1.369

                 •  степен на замърсяване 2                                                    1.512                                       1.814 

                 •  степен на замърсяване 3                                                    1.834                                       2.201 

IV. Доставяне на вода с непитейни качества                                    0.738                                        0.886

 V. Доставяне на питейна вода на друг

     В и К оператор ("В и К" ЕАД гр.Бургас)                                        1.023                                        1.228

 

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard