НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

СЪОБЩЕНИЕ

14.05.2021 г.

Уведомяват се всички заинтересовани лица-обитатели, собственици и титуляри на право на ползване на имоти от селищни образувания Панорама І, ЕКАТТЕ 84811, Панорама ІІ, ЕКАТТЕ 84825 и Панорама ІІІ, ЕКАТТЕ 84832, находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, засегнати от спиране на водоподаването в района, че в Окръжен съд Варна е образувано търговско дело № 20203100901350 (№ 1350/2020г.), за разглеждане по реда на ГЛАВА 33 от ГПК КОЛЕКТИВЕН ИСК за осъждане на водоснабдителен оператор да преустанови нарушение на законово задължение по чл.2, ал.1 и 2 от ЗРВКУ за водоподаване чрез предоставени му активи по реда на чл.198п ЗВ изразяващо в спирането на подаване на вода за питейно-битови нужди на потребителите на В и К услуги от селищни образувания Панорама І, ЕКАТТЕ 84811, Панорама ІІ, ЕКАТТЕ 84825 и Панорама ІІІ, ЕКАТТЕ 84832, и трите находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, предявен от ИВАН ПЕТРОВ НИНОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕЛЗА ТОДОРОВА ЗАЙКОВА и АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ, представлявани общо от адвокат Деница Панайотова, със служебен адрес гр.Варна, бул.Владислав Варненчик № 128, офис 1, в интерес на обитателите на местност Панорама І, ІІ, ІІІ срещу „ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н Приморски, ул.Прилеп № 33.
В срок до 04.07.2021г., определен от съда с протоколно определение № 172/05.05.2021г., увредените лица могат да заяват с нарочна писмена молба, депозирана по делото, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Европроект