"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Съобщение

10.02.2023 г.

Във връзка с изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0009  “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове , Ви уведомяваме, че стартират дейности по изпълнение на обект: „„Доизграждане на канализационна мрежа в СО Изгрев, Кочмар, Сълзица, Пчелина и Сотира, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под  бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ , с изпълнител ДЗЗД „Пчелина 2020“.
Предвижда се временна организация на движението по ул. „Прилеп“, в участъка между бул. „Васил Левски“ и бул. „ Христо Смирненски“, както и по бул. „Христо Смирненски“, в участъка между ул.“Подвис“ до ул. „Дубровник“.
„ВиК – Варна“ ООД предварително се извинява за причинените и предстоящи неудобства, които ще изпитат гражданите в процеса на изпълнение на инвестиционното намерение като се обръщаме към тях с молба за разбиране и сътрудничество, при изпълнение на обекта. За конкретни въпроси по текущото изпълнение, моля обърнете се към:
- 052/662 022 /гл. инженер/ - „ Инжстрой инженеринг“
- 052/500 153 /техн. секретар/ - „Битумина“

Европроект Плащане с Visa, MasterCard