"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Покана за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за 2022 г.

08.04.2022 г.

ПОКАНА


За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за 2022 г.

Съгласно вътрешни правила за  определяне реда и начина за избор на регистриран одитор, изготвени съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и приети на Общото събрание на съдружниците, проведено на 18.09.2020г. ,„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2022г.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да притежават Диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС);

2. Да притежава сертификат за регистриран одитор, вписан в регистъра на независимите одитори към ИДЕС;

3. Да не е извършвал задължителен финансов одит на финансови отчети на “Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД – гр.Варна, в продължение на повече от четири поредни години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2. за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

1.    Оферта – свободен текст, включваща име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, цената за предоставяне на услугата в лева без ДДС и др.;

2.    Заверено копие на Диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител издадена от ИДЕС;

3.    Заверено копие на Сертификат за регистриран одитор, вписан в регистъра на независимите одитори към ИДЕС;

4.   Проект на План – програма за одиторска проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД – гр.Варна  за съответната година.

Офертата трябва да бъде изготвена на български език.

 

СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез куриер на адрес гр.Варна, ул.Прилеп 33 и в срок до 17.00 ч. на 18.04.2022 г. Върху плика се посочва името на участника и адрес за кореспонденция.

 

 НАЧИН НА ПОДБОР НА ОФЕРТИТЕ

Подбора на офертите се извършва на база предоставените документи, доказващи изискванията към кандидатите. До оценка ще бъдат допуснати само офертите на участниците, отговарящи на изискванията към кандидатите.

 

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.    Оценката на офертите се извършва на принципа на най-ниска предложена цена.

2.    Оферти, които не отговарят на изискванията към офертата или не са подадени в определения в поканата срок не се оценяват от комисията и кандидатите се отстраняват от участие в конкурса;

3.    Класирането на допуснатите оферти се извършва във възходящ ред, като на първо място се поставя офертата с най-ниска предложена цена, за което се уведомяват всички участници в конкурса;

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Кандидатите могат да получат данни за изготвяне на офертите си до крайния срок за тяхното подаване от Главния счетоводител на „ВиК-Варна“ ООД на място на адрес гр.Варна, ул.“Прилеп“ № 33, тел. 052 974247, или при поискване по електронната поща на Дружеството– post@vikvarna.com , чрез електронно подписано съобщение от одитора.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard