"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

"В и K - Варна“ ООД предприема мащабни инвестиции във водоснабдителните и канализационни системи за новия регулаторен период 2022-2026г.

04.07.2022 г.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна ще направи инвестиции на стойност 66,8 млн. лв. до 2026 г. за подобряване на качеството на предлаганите ВиК услуги, като 57,3 млн. лв. от тях ще са в публични ВиК системи и съоръжения. КЕВР разгледа и одобри предложения от Дружеството бизнес план за новия регулаторен период 2022 – 2026 г.

Предвидените инвестиции за 2022 г. са в размер на 20,3 млн. лв., за 2023 г. – 12,5 млн. лв., за 2024 г. – 11,8 млн. лв., за 2025 г. – 10,3 млн. лв., за 2026 г. – 11,7 млн. лв.

Планираните от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна инвестиции са 3 пъти по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Варна в размер на 21 млн. лв.

До 2026 г. ще се реализират мащабни инвестиции по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“, включващи реконструкция на основни довеждащи водопроводи, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Това ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода и ще подобри ВиК услугите, като цяло.

Сред основните приоритети в бизнес плана на Дружеството за новия регулаторен период 2022 - 2026 г. е запазване и надграждане на постигнатите добри показатели за  качество на питейните и отпадъчни води, отговарящи на нормативните и регулаторни изисквания.

До 2026 г. ВиК операторът ще подмени 89 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. Предварителните разчети сочат, че с предприетите мерки нивото на загубите на питейна вода в края на новия регулаторен период ще бъде намалено с 9%.

ВиК операторът е предвидил и инвестиции за управление на налягането, за зониране на водопроводната мрежа, подобряване на СКАДА системите и инсталиране приходни водомери с дистанционно отчитане. Това ще доведе до подобряване при управлението и отчитането на  водопотреблението в област Варна.

За намаляване разходите на ел. енергия, „ВиК-Варна“ ООД, е инвестирало в съвременни технологии за собствено производство на ел. енергия чрез когенерация на биогаз в Пречиствателна станция – Варна. С това се постига  намаление на разходите за ел. енергия за пречистването на отпадъчните води  с 14%.

В бизнес плана e заложено  въведената в експлоатация и реконструирана пречиствателна станция за отпадъчни води „Златни пясъци“ да постигне екологичните стандарти и изисквания за развитието на морския туризъм и за регионалната икономика.

Една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г разходи за основни материали, енергоносители и външни услуги, като само за доставка на ел. енергия разходите са увеличени над 6 пъти спрямо базовата 2020 г.

 

 

 

Утвърденият бизнес план на дружеството предвижда цени на ВиК услугите за 2022 г. както следва:

      Услуга за 1 куб. м.                                                                 Цена без ДДС/лв.                      Цена с ДДС/лв.

 

  I. Доставяне на питейна вода:

   - битови и приравнени към тях                                                            2.452                                        2.942

   - промишлени и други стопански                                                         2.452                                        2.942

II. Отвеждане на отпадъчни води:

   -  битови и приравнени към тях                                                           0.586                                        0.703

   - промишлени и други стопански                                                         0.586                                        0.703

III. Пречистване на отпадъчни води:

   - битови и приравнени към тях                                                            0.752                                         0.902

   - промишлени и други стопански

                 •  степен на замърсяване 1                                                    0.987                                        1.184

                 •  степен на замърсяване 2                                                    1.309                                        1.571

                 •  степен на замърсяване 3                                                    1.588                                        1.906

IV. Доставяне на вода с непитейни качества                                         0.584                                        0.701

 V. Доставяне на питейна вода на друг

     В и К оператор ("В и К" ЕАД гр. Бургас)                                             0.864                                       1.037

  

Цените на водоснабдителните и канализационни услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги, която през 2022 г. е 5.76 лв. с ДДС за област Варна.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard