НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Избрана информационна агенция

16.09.2016 г.

Информация относно избраната от „В и К – Варна” ООД  информационна  агенция за разкриване на регулирана информация, съгласночл.43а ал.2 Раздел II от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.:

БИК Капиталов пазар ЕООД

София 1301, ул. Алабин 16-20, ет.1

e-mail: bic@bia-bg.com

 

Междинен Финансов отчет на” В и К – Варна” ООД  към:30.06.2016г.,

http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=12277

Европроект