НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Цени на водоснабдителни услуги от 01.05.2017г.

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-21 от 14.08.2012г. и Решение на КЕВР № БП-Ц-3/28.04.2017г. считано от 01.05.2017г. да се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:  

 

 Услуга  1 куб. м.   Цена без ДДС/лв    Цена с ДДС/лв   

1.Доставяне на питейна вода:

   

1.1 битови и приравнени към тях  

            1.710              2.052

1.2 промишлени и други стопански  

             1.710               2.052

2.Отвеждане на отпадъчни води:

   
2.1 битови и приравнени към тях                        0.312              0.374
2.2 промишлени и други стопански                        0.312               0.374

3.Пречистване на отпадъчни води: 

   
3.1 битови и приравнени към тях                        0.416               0.500
3.2 промишлени и други стопански     
  - степен на замърсяване 1                       0.595               0.714
  - степен на замърсяване 2                       0.707               0.848
  - степен на замърсяване 3                       0.853               1.024

4.Доставяне на питейна вода на

друг В и К оператор("ВиК"ЕАД гр.Бургас)


                      0.815               0.978

 

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.