НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

За абонатите на "ВиК-Варна" ООД

27.08.2010 г.

Уважаеми абонати,
“Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД Ви уведомява, че в качеството си на потребители на В и К услуги е необходимо да спазвате следното:
1. Да осигурявате достъп до жилището си за отчитане показанията на водомера;
2. Да заплащате в срок задълженията си за ползвани В и К услуги;
3. Да опазвате от повреди водомера и В и К инсталацията, намираща се в имота Ви;
4. След продажба или при придобиване на имот (включително и по наследство) в срок от 30 дни сте длъжни да заявите тези обстоятелства, за да се прехвърли партидата, по която се отчитат В и К услугите на собственика на имота, който да сключи договор с В и К оператора.
В случай, че имате просрочени задължения към “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД е необходимо да посетите централата на Дружеството в гр.Варна, ул.Прилеп № 33 за доброволно уреждане на въпроса, в това число и за разсрочено плащане при необходимост.

Ако не бъдат предприети мерки от Ваша страна, В и К операторът ще заведе гражданско дело срещу длъжника за сума над 200лв. (двеста лева), като в този случай разходите по делото-държавни такси (в размер на 2% от задължението, но не по-малко от 25лв.) и адвокатски хонорар (в размер на минимум 100лв.) ще бъдат за сметка на длъжника.

При неплащане на задълженията за ползвани В и К услуги Дружеството има право да преустанови водоподаването до окончателното плащане на задълженията. Възстановяването на В и К услугите ще бъде извършено след заплащане на всички разходи по тази процедура.

Считаме, че настоящата информация е във Ваш интерес и разчитаме на Вашето съдействие, за което предварително Ви благодарим.
Допълнителна информация може да получите на електронната страница на “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД www.vikvarna.com или на тел.50-99-99.

Съгласно Наказателния кодекс:

Чл.216а, ал.1 Който сам или чрез другиго неправомерно наруши целостта на съоръжения или обекти от водоснабдителната или канализационната система, с което създаде условия за отклоняване на вода или отвеждане на отпадъчна вода се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до 15 000лв.

Чл.234в, ал.1 Който сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към водоснабдителната или канализационната система, или неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на вода или отведена отпадъчна вода, с което създаде условия за непълно отчитане на потребената вода или на отведената отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до 15 000лв.