Провери своята сметка Начини и места за плащане Съобщения за аварии Съобщения за планови ремонти Известия за спиране на вода

Сертификати

Във “В и К - Варна” ООД има разработени и внедрени системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в областта на проектирането, строителството, ремонта, рехабилитацията и реконструкцията на ВиК проводи, мрежи, системи и съоръжения, подземна и надземна ВиК структура, промишлени и административни сгради.Дружеството притежава сертификати за съответствие на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+AC:2009, BS OHSAS 18001:2007, които са валидни до 2018 г.

 Лабораторният изпитвателен комплекс на „В и К – Варна” ООД притежава сертификат за акредитация, в чийто обхват влиза изпитването на природна, вода за питейно-битови нужди, отпадъчна, промишлена и утайки от пречиствателни станции. Екипът на комплекса може да взема проби (извадки) от води и утайки от пречиствателни станции. Сертификатът на ЛИК е издаден от ИА „Българска служба за акредитация” и е валиден до март 2017 г.

Документи
Сертификат за управление на качеството, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд
Сертификат Лабораторен изпитвателен комплекс