"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КЕВР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КЕВР ОТ „ВИК-ВАРНА“ ООД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ

НА ВИК УСЛУГИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН БИЗНЕС-ПЛАН

 

     На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, „ВиК–Варна“ ООД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение  за измениние на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.Изменението на цените е на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните е канализационни услуги и е във връзка с изготвения бизнес план за периода 2022 – 2026 г. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и одобряване на цените за останалите години, в левове без включен ДДС за 1 куб. м. са както следва:

 

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Доставяне на вода на потребителите

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

2.440

2.529

2.785

2.824

2.936

Отвеждане на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.585

0.626

0.649

0.667

0.675

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.754

0.778

0.797

0.847

0.887

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0.990

1.022

1.047

1.112

1.165

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1.312

1.354

1.387

1.474

1.544

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1.592

1.643

1.683

1.788

1.873

Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м

0.584

0.631

0.691

0.736

0.761

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.864

0.902

0.963

1.008

1.036

 
 

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване и одобряване на цените на В и К услугите, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard