"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КЕВР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КЕВР ОТ „ВИК-ВАРНА“ ООД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ

НА ВИК УСЛУГИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН БИЗНЕС-ПЛАН

 

     На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, „ВиК–Варна“ ООД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение  за измениние на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.Изменението на цените е на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните е канализационни услуги и е във връзка с изготвения бизнес план за периода 2022 – 2026 г. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и одобряване на цените за останалите години, в левове без включен ДДС за 1 куб. м. са както следва:

 

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Доставяне на вода на потребителите

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

2.156

2.200

2.448

2.535

2.771

Отвеждане на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.539

0.576

0.615

0.650

0.691

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.668

0.690

0.727

0.800

0.887

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0.820

0.847

0.892

0.982

1.088

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1.159

1.197

1.261

1.388

1.539

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1.473

1.521

1.603

1.764

1.955

Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м

0.554

0.608

0.670

0.742

0.824

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.742

0.774

0.832

0.896

0.973

 
 

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване и одобряване на цените на В и К услугите, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

Европроект