НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

ЛАБОРАТОРЕН  ИЗПИТВАТЕЛЕН  КОМПЛЕКС
към “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД
с адрес: 9000 Варна, улица “Прилеп” №33
Ръководител на лабораторния изпитвателен комплекс – инж. Дора Славчева
Тел. 052/74 56 05
Лабораторията е акредитирана съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006 , като лаборатория за изпитване – сертификат N 103  ЛИ от 29. 03. 2013 г., валиден до 31.03.2017 г., заповед за преакредитация № 353/ 29. 03. 2013 г. на ИА” Българска служба за акредитация”.

Обхват на акредитация: Да извършва изпитване на вода – природна, за питейно-битови цели, отпадъчна , промишлена; утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. Да извършва вземане на проби  (извадки) от – води, утайки от пречиствателни станции”.
Да извършва вземане на проби /извадки/ от: води, утайки от ПСОВ.

Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК), се състои от 2 отдела – отдел “Питейни води” с химична и микробиологична лаборатория и отдел “Отпадъчни води и утайки”. Те се намират в района на „ВиК – Варна” ООД – Варна, ул. „Прилеп” 33.
В лабораториите на комплекса се извършват изпитвания на питейни, природни, отпадъчни води и утайки за целите на мониторинга по закона за водите, наредбите към него, както и на наредбата за оползотворяване на утайките от ПСОВ в земеделието.

Лабораторен изпитвателен комплекс

отдел “Питейни води”
Качеството на питейната вода от централното водоснабдяване на град Варна и селищата от Варненски окръг отговаря на изискванията на Наредба 9 от 16.03.2001 ”За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели”, към Закона за водите. Наредба 9 представлява директен превод на Европейската Директива 98/93/ЕС от 03.11.1998 г. на Съвета на Европейския съюз относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Контролът на качеството на водата, подавана от централното водоснабдяване на „ВиК-Варна” ООД се извършва по изготвена съвместно с РЗИ - Варна мониторингова програма. Програмата се разработва на годишна база на доставена питейна вода по зони на водоснабдяване. Честотата на пробовземане е съобразена с Наредба 9 и пунктовете на пробовземане са предварително уточнени. Взетите проби се изследват в акредитираните лаборатории на ЛИК - отдел “Питейни води” и РЗИ  – Варна.
Средно за година се изследват по 1400 проби по физикохимични показатели и 1700 проби по микробиологични показатели. Успоредно върви и целогодишна програма за изследване на водоизточниците на територията на Варна и Варненски окръг според условията на разрешителни за водоползване, които се издават от МОСВ, с пълен физикохимичен и микробиологичен анализ.
отдел “Отпадъчни води и утайки”
Извършва мониторинг на канализационните битово-отпадъчни води и утайки от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ), експлоатирани от “ВиК – Варна”, съгласно наредба №6/09.11.2000 г към закона за водите и индивидуалните разрешителни за заустване във водни обекти издадени от Министерството на околната среда и водите.
Контролират се производствените отпадъчни води, зауствани в канализационната мрежа и в селищните пречиствателни станции, съгласно наредба № 7/14.11.2000 г., и по показатели на базата на сключен договор между предприятието и „ВиК – Варна” ООД.

В ЛИК се извършват услуги по изпитване на проби за външни клиенти по методи от акредитирания обхват на лабораторията, възложени с писма – по заявки или по сключени договори с фирми. Това са услуги по фирмен мониторинг на клиентите, изискван от внедрени системи по качеството (HACCP, ISO 9001 и др.), разрешителни за водоползване, за включване на частни водопроводни отклонения към централната водоснабдителна мрежа и др.
Град Варна и всички селища на Варненски окръг –157 на брой, са централно водоснабдени.

Водоснабдяването на град Варна и по-големите селища – общински центрове става по следния начин:

община Основно водоснабдяване
Варна

 От язовир “Камчия” - по деривация “Китка – Варна”, чрез помпена станция (ПС)“Владиславово”

От водоснабдителна система “Девненски извори”, чрез ПС ”Одесос” (и за част от курортните комплекси)

За част от Варна и курортните комплекси - от водоснабдителна система “Батова”, чрез ПС”Батова”

Аксаково 

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”), чрез ПС”Владиславово”

От водоснабдителна система "Кокиче"

От водоснабдителна система "Харамийски водопровод" 

 Девня

От водоснабдителна система “Девненски извори”, чрез ПС”Ада”-1 и 2, и ПС”Одесос”

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”)

 Провадия

От Златинска водоснабдителна система, чрез ПС”Златина”

От ПС”Провадия”

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”)

 Белослав

От водоснабдителна система “Девненски извори” 

 Суворово

От ПС “Суворово”

 Ветрино

От Златинска водоснабдителна система, чрез ПС”Златина”

 Вълчи дол

От ПС “Вълчи дол”- 1 и 2

 Дългопол

От деривация “Китка –Варна” (от язовир “Камчия”)

 Долни Чифлик

От язовир “Камчия”- по деривация “Камчийски пясъци”

 Бяла

От язовир “Камчия”- по деривация “Камчийски пясъци”, чрез ПС “Марин тепе”

 Аврен

От ПС”Аврен”

От деривация “Камчийски пясъци”

От ПС “Червен мост”В таблица 1 - част 1 и част 2 са представени стойности на някои основни показатели за качеството на водата. Селищата (отговарящи на експлоатационно-технически райони във ВиК – Варна) са представени според основното си водоснабдяване. Резултатите са актуални за текущата година, а понякога са показани в граници на вариране. Знакът “ < … “ за някои от показателите означава , че не се доказва наличие на параметъра до границата на количествено определяне на аналитичния метод. Някои от резултатите се повтарят, доколкото водоснабдяването на някои селища е с еднакъв произход.

Документи
Цени на услуги ЛИК
Таблица 1