Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Увеличаване капацитета на Пречиствателната станция в Девня с екологична цел

16.05.2013 г.

Пречиствателна станция за отпадъчни води в Девня, която е строена през далечната 1975 г. почти е достигнала проектния си капацитет и се нуждае спешно от ремонт. Станцията пречиства битовите и отпадъчни води от промишлените предприятия в Девня, с. Кипра, град Суворово, с. Чернево и Вълчи дол. Обработените води се заустват в река „Девненска”. Необходимостта от увеличаване капацитета на пречиствателната станция назрява и поради предстоящото включване на още отпадъчни води от доизграждането на канализационните мрежи на населените места. Всички технологични елементи на станцията са амортизирани и се нуждаят от рехабилитация. ПСОВ се нуждае и от подобряване и осъвременяване на технологичните процеси и съоръжения за по-добър пречиствателен ефект, съответстващ на изискванията на българското и европейско законодателство.
Община Девня, със съдействието на експерти от «ВиК – Варна» ООД, финализира договора за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С046 от 19.02.2009 г., сключен между МОСВ по проект № 58-131-46-46 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение с  модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Девня”, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
С реализацията на проекта, ПСОВ ще бъде на високо технологично развнище. Пречиствателните камери са логически свързани помежду си, а технологичните процеси се управляват от компютър. Биологичното пречистване се извършва чрез комбиниран метод, което повишава стабилността на процесите. Подземната част на съоръжението се състои от стоманобетонна монолитна конструкция, а надземната има форма на остъклен павилион - изработена от  метални  панели със специално покритие. Всички главни химически анализи и автоматизираната система на пречистване се обслужват и управляват от диспечерският пункт. 
Пречиствателното съоръжение се експлоатира посредством  автоматичен  режим на работа, без да е необходимо постоянното  присъствие на  персонал.
В технологията на пречистване са предвидени технологични процеси за механично и биологично пречистване, доочистване и обеззаразяване.
Проектната документация е внесена в МОСВ за оценка. Изпълнението на инвестиционния проект ще помогне за реализацията на главната цел на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура”. Една от стратегическите цели на програмата е насочена към опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.