НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Защита на личните данни

25.05.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- ВАРНА”ООД

Информация за дружеството:
„Водоснабдяване и канализация- Варна”ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103002253,  със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Прилеп № 33.
Информация за Длъжностното лице по защита на данни:
Име:Велина Якимова
Адрес: гр.Варна, ул.Прилеп № 33
Имейл: dpo@vikvarna.com
телефон: +359(0)700 11 300

От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започваa да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Дружество  „Водоснабдяване и канализация-Варна”ООД е въвело и прилага необходимите техническии организационни мерки, за да не допуска нераглментиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите данни.  Дружеството обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им.
Молим да имате предвид, че непредоставянето на Вашите лични данни, ще доведе до невъзможност дружеството да създаде, измени или закрие партида за ползване ВиК услуга за Вас, да издаде изходни данни, сключи предварителен и/или окончателен договор с Вас за присъединяване към ВиК мрежата, или да Ви предостави технически услуги или други услуги, които сте заявили.

1. Категории лични данни които събираме:
- Три имена;
- Единен граждански номер;
- Адрес;
- Телефонен номер;
- Адрес на електронна поща;
- Клиентски номер;
- Данни за банкови сметки;
- Данни за Ваш пълномощник

- Документ за собственост на водоснабдяван имот или за учреденно право на ползване/строеж, удостоверение за наследници на титуляр и други данни необходими за изпълнението на законови задължения на Дружествот като доставчик на услуги.
2. Цели на  обработване на личните данни и какво е основанието за предоставянето им от Ваша страна.

Дружеството обработва личните Ви данни, посочени по – горе, самостоятелно или в комбинация помежду им:

 - За да Ви предоставя услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води по неформални договори при Общи условия, които Общи условия са одобрени от Комисията на енергийно и водоно регулиране;
-   За издаване на изходни данни, а също и за сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване към ВиК мрежата. Съгласно действащата нормативна уредба – Наредба №4 от 2004г. на МРРБ, при подаване на заявление за издаване на изходни данни, сключване на предварителен или окончателен договор за присъединяване, Вие следва да ни предоставите и копие на  документ за собственост на водоснабдяван имот или за учреденно право на строеж в чужд имот;
-  Дружеството обработва личните Ви данни за изпълнение на технически услуги, предоставяни от Дружеството;
 - За да изпълняваме коректно договорните и преддогворните си задължения, а също така и за защита на правата ни, произтичащи, както от Общите условия, така и от други договори, които сключваме с Вас;
- За да Ви бъде открита, променена или закрита партида,съгласно действащата нормативна уредба – Наредба №4 от 2004г. на МРРБ, при подаване на съответното заявление, Вие следва да ни предоставите за справка документ за собственост на водоснабдяван имот или за учреденно право на ползване/строеж, договор за наем или удостоверение за наследници на титуляр;
Обработката се извършва с цел:
- Установяване самоличността на потребителя при откриване, закриван или смяна на партида за ползвани ВиК услуги;
- Установяване самоличността на потребителя при издаване на изходни данни;
- Установяване самоличността на потребителя при сключване на договор/и за присъединяване към ВиК мрежи;
- Управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, предоставени от Дружеството
- Изпълнение на договори за присъединяване към ВиК мрежи
- Изготвяне и изпращане на фактури за услугите, които предоставяме;
- Събиране дължимите суми за предоставени ВиК услуги;
- Да даваме отговор на подадение от Вас молби, възражения и предложения;
-  За да установим и/или предотвратим действия в противоречия с Общите условия за предоставяне на ВиК услуги и/или действащата нормативна уредба;

Дружеството обработва личните Ви данни, за да спазим нормативно установените задължения:
- Задължения за предоставяне на информация на Комисията енергийно и водно регулиране при осъществяване на правомощията й;
- Задължения за предоставяне на информация на Комисията защита на потребителя при осъществяване на правомощията й;
- Задължения за предоставяне на информация на Комисията защита на личните данни при осъществяване на правомощията й;
- Задължения, предвидени в Закона за счетоводството, ДОПК във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
- Предоставяне на информация на съд и трети лица в рамките и нуждите на съдебно производство, производства и преписки, по които Дружеството ни не е страна, съобразно изискванията  към съответното производство / ГПК, НПК и др./
3. Категориите получатели на лични данни извън дружеството
- Дружеството не предоставя Вашите лични данни преди да бъдем сигурни, че необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни са налице и са на необходимото ниво, така че да гарантират сигурността на данните Ви;
- Предоставените от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства в трети страни извън Европейския съюз.
3.1 Дружеството предоставя лични данни  на следните категории получатели:
- Държавни и общински институции;
- Наши контрагенти, които извършват отпечатване и доставка на фактури;
- ИТ доставчици на услуги за създаване и поддържане на системите;
- Органи на съдебната власт, административни органи и органи на съдебното изпълнение;
- Адвокати;
- Одитори;
- Банки за обслужване на плащанията извършени от Вас;
- Застрахователи;
- Лицензирани пощенски оператори и лица, предоставящи куриерски услуги.
4. Срок на съхранение на лични данни:
Данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и „Водоснабдяване и канализация- Варна”ООД. Сроковете, в които Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни са:
-  за счетоводни документи – до изтичане на определените срокове за съхранение и обработка по закон /Закон за счетводството и други законови и подзаконови нормативни актове/
- за всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви – до 10 години, считано от заличаването Ви като потребител на услугите на дружеството, респ. от смяната на партидата на стария собственик, респ. от изплащането на задълженията на лицето.
5. Права на потребителите и ред за упражняването им
5.1 Право на достъп.
Вие имате право на:
- информация дали Вашите данни се обработват;
- информация за целите на това обработване, категориите данни, които се обработват, получателите и или категориите получатели, на които данните се разкриват;
- информация относно срока, за който ще се съхраняват Вашите данни;
- информация за правото Ви на жалба до надзорния орган;
- възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;
- информация за правото Ви предвидено в закон да изисквате коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването им, както и да направите възражение относно обработването на Вашите лични данни
5.2 Право да оттеглите съгласието си:
- Когато Вашите данни се обработват въз основа на Ваше съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.
5.3 Право на корекция и право на изтриване:
- Вие имате право, в случай че данните, които обработваме, са непълни и/или грешни, по всяко време да поискате да заличим или коригираме Вашите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
- В случай на корекция или заличаване, имате право да поискате да уведомим трети лица, на които са били разкрите личните Ви данни, с изключение на слчаите, когато това е невъзможно.
5.4  Право на ограничаване на обработването:
-  може да поискате ограничаване на обработването на данни, в случай, че оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим точността им;
-  може да поискате ограничаване на обработването на данни, когато повече нямаме нужда от тези данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- може да поискате ограничаване на обработването на данни, в случай, че сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали личните данни са събрании и се обработват законосъобразно.
6. Право на жалби:
- В случай, че считате, че е на лице нарушение от наша страна  относно обработването на Вашите лични данни,  „ВиК – Варна“ ООД разполага с длъжностно лице по защита на данните. Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе.
- В случай, че лицето, чиито данни се обработват, подаде жалба или искане до Дружеството и/или до Длъжностно лица по защита на личните данни, жалбата и/или искането ще бъдат разгледани, извършим проверка и изпратим отговор в срок от 14 дни. При обективно необходим по -  голям срок с оглед събиране на всички искани данни, или ако това сериозно затруднява работата ни, този срок може да достигне до 30дни.
- Заявление, свързано с упражняване на права, може да подадете лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на посочения адрес на Дружеството – гр. Варна, ул. Прилеп № 33